Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΟΥΣΤΑ

Στην περιοχή του Κρούστα περπάτησε ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου
την τελευταία ημέρα του φετεινού Νοεμβρίου με καιρικές συνθήκες ιδανικές για
περπάτημα που θύμιζαν περισσότερο τέλος άνοιξης παρά αρχές χειμώνας.Ξεκι-
νήσαμε λίγο μετά το χωριό ανεβήκαμε μέχρι το ύψος που ξεκινά το δάσος ανάμε-
σα στον Κρούστα και την Πρίνα διασχίσαμε ένα μικρό τμήμα του και στην συνέ-
χεια κατεβήκαμε με πορεία προς τον βορά μέχρι την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη
στους Λάκκους από όπου επιστρέψαμε στον αφετηρία μας.