Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Ο.Α.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ ΕΟΟΑ 25/1/2020

Τα ελληνικά ορειβατικά σωματεία και το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.Α., κατά τη διάρκεια 
της Γενικής Συνέλευσης της 25/1/2020, για το σοβαρό ζήτημα της συνεχιζό-
μενης εγκατάστασης αιολικών πάρκων, κυρίως σε ελληνικά βουνά, εξέδωσε 
το παρακάτω ψήφισμα απευθύνοντάς το στους αντιπροσωπευτικούς Φορείς 
της Πολιτείας:
Ως φορείς με κύρια δραστηριότητά μας, την ορειβασία και όλα τα αθλήματα 

βουνού δεν θα μπορούσαμε παρά να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στο 
ορεινό περιβάλλον και να φροντίζουμε για την προστασία, τη διατήρησή του 
και την ποιότητα ζωής των ορεινών κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα δεν αγνο-
ούμε ότι η οικονομία και ο πλούτος της χώρας βασίζεται και στον ορεινό του-
ρισμό σε μεγάλο βαθμό.
Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη όλων των Ανανεώ-

σιμων Μορφών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) οι οποίες συμβάλουν με την παραγωγή 
καθαρής ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Δεν είναι όμως 
δυνατόν να μην αντιδράσουμε και να μην διαμαρτυρηθούμε όταν στη διαδι-
κασία κατασκευής αυτών των εγκαταστάσεων (δρόμοι πρόσβασης, κτίρια, 
πυλώνες, κόψιμο δέντρων, σκυρόδεμα, ανεμογεννήτριες κλπ.) το αποτέλε-
σμα είναι εν τέλει λιγότερο «πράσινο» από το αντιστάθμισμα της παραγόμε-
νης «καθαρής ενέργειας» βλάπτοντας αισθητικά και ουσιαστικά τις ορεινές 
περιοχές της πατρίδας μας και τον εναλλακτικό τουρισμό. Η συνεχιζόμενη 
χωροθέτηση αιολικών πάρκων βλάπτει τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυ-
ξης των ορεινών περιοχών και καταδικάζει σε σταδιακή ένδεια τους κατοίκους 
τους, επιδρά αρνητικά στη χλωρίδα, στην πανίδα και τους υπαίθριους χώ-
ρους όπου ασκούμε και τις δραστηριότητες των αθλημάτων βουνού.
Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε:
• Την μη χωροθέτηση Α.Π.Ε σε περιοχές Εθνικών Δρυμών, Natura 2000, 

Γεωπάρκων, περιοχών Ramsar και πάσης φύσεως προστατευόμενων 
περιοχών και κυρίως ορεινών περιοχών.
• Το μέγιστο υψομετρικό όριο εγκατάστασης ανεμογεννητριών να μην υπε-

ρβαίνει τα 1200μ υψόμετρο. Επικαλούμαστε το παράδειγμα των Ευρωπαϊ-
κών χωρών που επενδύουν στον ορεινό τουρισμό όπου υπάρχουν υψομε-
τρικά όρια.
• Την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών από ανεξάρτητους φορείς μη 

ελεγχόμενους από τις ανάδοχες εταιρίες
• Την διασφάλιση της απαραίτητης συναίνεσης των τοπικών κοινωνιών,

με δημόσια διαβούλευση.
• Την απόσυρση των εν αχρηστία ανεμογεννητριών (παλαιών) από τα ήδη 

εγκατεστημένα αιολικά πάρκα και την υποχρέωση των εταιριών για την 
αποκατάσταση του ορεινού πεδίου.

Η ελληνική ορειβατική κοινότητα επιφυλάσσεται για τη χρήση κάθε νόμιμου 

μέσου σε ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα σε προάσπιση των ζητημάτων αυτών.

Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο.Α

Δημήτριος Γεωργούλης

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ

Εκπρόσωπος του Ε.Ο.Σ Αθηνών
Θεμιστοκλής Μυστριώτης