ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ  29-11-2015
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΦΑΛΙΑ-ΣΟΥΒΛΟΥ-ΑΔΡΑΒΑΣΤΟΥ
 (ΠΑΝΩ ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟ)
Η πεζοπορία μας θα έχει διάρκεια 5-6 ώρες και θα ξεκινήσει από τον Νοφα-
λιά στο Πάνω Μεραμπέλλο.Θα ακολουθήσουμε παλιό καλντερίμι με προορι-
σμό τον οικισμό του Σούβλου, από όπου θα κατέβουμε και θα διασχίσουμε το
μικρό φαράγγι της περιοχής.Στην συνέχεια θα περπατήσουμε μέχρι τους Αδρα-
βάστους,για να επιστρέψουμε στον Νοφαλιά τερματίζοντας την κυκλική δια-
δρομή μας.(ΒΔ-2).Αναχώρηση από την οδό Κ.Καραμανλή στις 8:15 το πρωί
της Κυριακής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο καιρός του Σαββατοκύρια-
κου είναι ιδιαίτερα άστατος και δημιουργήσει πρόβλημα στην διαδρομή της
πεζοπορίας (π.χ. γλυστερά βράχια μετά από έντονη βροχόπτωση κά.) ενδέχε-
ται να γίνει αλλαγή της διαδρομής με άλλη στην ίδια περίπου περιοχή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ  ΠΕΖΟΠΟΡΙΩΝ 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :

-Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη της ατομικής τους ασφάλειας, γνω-
ρίζοντας εκ των προτέρων το βαθμό δυσκολίας και την επικινδυνότητα της
δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν.

-Κάθε συμμετέχων στις πεζοπορίες - αναβάσεις της ομάδας μας  αποδέχεται
ανεπιφύλακτα ότι φέρει όλη την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφεί-
λεται σε υπαιτιότητά του όπως άλλωστε προβλέπεται από την «Διακήρυξη του
Τυρόλου της 8η Σεπτεμβρίου 2003» Παράρτημα 1 - Άρθρο 1 Περί ατομικής
ευθύνης.


-H oμάδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί με υπαιτιότητα αυτού
που συμμετάσχει στη δραστηριότητα.


-Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή των
συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής και ατομικής ασφάλειας.


-Το πρόγραμμα των αναβάσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρό-
βλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις
δυνατότητες των συμμετεχόντων.


-Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε ανάβαση είναι ενδεικτικές, αναφέ-
 ρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα, είναι συνολικές (ανάβαση-κατάβαση)
και προφανώς χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.


-Πληροφορίες για τις αναβάσεις παρέχει ο εκάστοτε αρχηγός από Δευτέρα


-Δηλώστε συμμετοχή στις αναβάσεις κατά προτίμηση μέχρι και την Παρασκευή


-Αν κάποιο μέλος δηλώσει συμμετοχή σε εξόρμηση και τελικά δε συμμετάσχει,
υποχρεούται να  πληρώσει το αντίτιμο συμμετοχής, γιατί δεσμεύει τις θέσεις ,
του λεωφορείου.            Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει :


-          Να είναι καλά στην υγεία και στην φυσική του κατάσταση


-          Είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγιές του οδηγού


-          Να ενημερώνει τον οδηγό για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει


-        Ο οδηγός είναι αρμόδιος να αποφασίσει αν κάποιος συμμετέχων

          θα πρέπει να σταματήση την πεζοπορία ή να μην συμμετάσχει κα-

          θόλου αν κρίνει ότι θέτει σε κίνδυνο την δική του σωματική ακε-

          ραιότητα ή των μελών της ομάδος


  


Δεν υπάρχουν σχόλια: